תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "זכרונות מאתיופיה".

האתר הוקם, מנוהל ומופעל על-ידי צוות פרויקט "זכרונות מאתיופיה"  (להלן: הפרויקט) כתרומה לקהילה ומטרתו הנצחת והנגשת מורשת יהדות אתיופיה לדורות הבאים.

האתר מיועד לשימוש פרטי בלבד – ולא לשימוש מסחרי. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד, ומיועדים לשני המינים.

השימוש באתר הוא עצמו הסכמה לתנאי הכלולים במסמך זה, אנא קראו אותו בעיון בטרם שימוש באתר.

צוות "זכרונות מאתיופיה" רשאי לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית.

האתר נועד להנגיש לציבור בישראל וברחבי העולם מגוון של תכנים הקשורים לקהילת ביתא ישראל באתיופיה לרבות סרטוני וידיאו, צילומים, איורים, טקסטים, מפות, מאגרי מידע, רשימות ביבליוגרפיות ועוד.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובתוכן הכלול בו הינם של פרויקט "זכרונות מאתיופיה".

המשתמשים רשאים לעשות שימוש הוגן בחומרים לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכויות יוצרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, עיתונות וכו') לרבות דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש. פרויקט "זכרונות מאתיופיה"  עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכות יוצרים ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה כל מאמץ לתקנה.

המידע באתר הינו חופשי וחינמי לשימוש ואין בשימוש בו משום יצירת כל הסכם או התחייבות בין המשתמש לבין הפרויקט  ו/או מי מטעמו או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר מוגבלת לפרטים אשר צויין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצויינו או בקבלת אישור מראש מצוות הפרויקט. אפשרות זו הינה בבחינת זכות שימוש שלא לצורכי מסחר בלבד, ואינה יוצרת ו/או מרמזת לאחריות כלשהי של הפרויקט ו/או מי מטעמו. 

המשתמשים באתר מחוייבים לפעול בהתאם לחוק, בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק. הפרויקט אינו אחראי להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים, והאחריות בגין מעשים אלה מוטלת על המשתמשים לבדם. המאגר כולל בין היתר גם תכנים, יישומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לתנאי השימוש יכול להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת השייכת לצדדים שלישיים. אין המשתמש רשאי ליצור מאגר אחר על בסיס מאגר המידע של הפרויקט. אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר, כגון – וירוסים, שינויים באתר, פגיעה בזכויות יוצרים וכיוצ"ב.

בכל שימוש  הינכם נדרשים לתת קרדיט מתאים לפרויקט "זכרונות מאתיופיה" בצורה בהירה. להלן ניסוח לייחוס הקרדיט: "באדיבות פרויקט זכרונות מאתיופיה", ובכל מקום רלוונטי יש להוסיף קישור לאתר הפרויקט www.memoriesofethiopia.com

האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט. האתר לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו מוצעים כמות שהם (as is) על תכונותיהם ומגבלותיהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פרויקט "זכרונות מאתיופיה" ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכי ודרישות המשתמש. במידה ותוכן האתר מעלה טענה כלשהי יש לפנות לצוות הפרויקט בכתובת האימייל  memofethiopia@gmail.com

לינקים או הפניות לאתרים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי פרויקט “זכרונות מאתיופיה” או מטעמו והוא אינו שולט או מפקח עליה. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. הפרויקט עושה כמיטב יכולתו כי ההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל ייתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הפרויקט אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הפרויקט לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לפרויקט כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרויקט אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר. הפרויקט אינו מתחייב כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, וכן הוא רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לתכנים שנמסרו על ידי המרואיינים  באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם. תכנים אלה אינם מבטאים דעה או עמדה של הפרויקט ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב, אין הפרויקט  אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע. האחריות בגין השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. הפרויקט אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הפרויקט או מי מספקיו. הפרויקט לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות. הפרויקט שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שיימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר. לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי הפרויקט בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הפרויקט רשאי להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו. הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

מדיניות הפרטיות

פרויקט “זכרונות מאתיופיה”  מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. בעת השימוש אפשר ויצטבר מידע אודות הדפים בהם צפיתם, השירותים והמידע שעניינו אתכם, זמן שהייתכם באתר, הפעולות שביצעתם באמצעות האתר. השימוש בנתונים אלו יעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר. המידע הנ"ל ישמש את הפרויקט לשימושים סטטיסטיים, שאינו מזהה אתכם אישית. הפרויקט יהיה רשאי למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים את המשתמשים באופן אישי, למעט אם הדבר נדרש על פי דין ו/או על פי החלטה של רשויות ו/או במסגרת הליכים משפטיים. הפרויקט מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הוא אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים והפרויקט  אינו אחראי לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי בו. ככל שאדם ייתקל במידע מוטעה לגביו או במידע שהוא סבור כי הוא מוטעה הוא רשאי לפנות לצוות הפרויקט ופנייתו תטופל בהתאם למדיניותה והוראות הדין. כתובת לפניות: memoofethiopia@gmail.com